Algemene voorwaarden Praatjes met Pootjes

Artikel 1: Algemeen
1.1 Praatjes met Pootjes is opgericht door Tessa Feer (hierna te noemen: kinder/pubercoach, maatschappelijk werker en hondengedragstherapeut).
1.2 Praatjes met Pootjes coacht en begeleidt samen met een hiervoor opgeleide en gecertificeerde therapiehond of eigen hond.
1.3 Praatjes met Pootjes coacht en begeleidt kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 23 jaar. Voor volwassenen is het echter ook mogelijk om de coaching en begeleiding van Praatjes met Pootjes af te nemen.
1.4 Praatjes met Pootjes coacht en begeleidt hondeneigenaren met een hulpvraag omtrent het gedrag van hun hond.
1.5 Bij kinderen jonger dan acht jaar worden ook ouders (deels) begeleidt.
1.6 In beginsel staan de kosten voor de coaching en begeleiding vanuit Praatjes met Pootjes vast. In het kader van draagkracht, bieden wij een aangepaste prijs aan mits er sprake is van een sociaal minimum. Dit dient echter wel bewezen te worden middels officiële documentatie.
1.7 Coaching en begeleiding van Praatjes met Pootjes kan vanuit een PGB bekostigd worden.
1.8 Praatjes met Pootjes is SKJ geregistreerd en mede hierdoor bevoegd om het risicovolle jeugdgroepen te werken.

Artikel 2: Toepassing
2.1 De overeenkomst voor coaching is aangegaan wanneer de klant (hierna te noemen: jeugdige, hondeneigenaar, volwassene) en/of ouders/verzorgers toestemming hebben verleend door het intake formulier te ondertekenen.
2.2 De overeenkomst voor gedragsbegeleiding voor de hond is aangegaan wanneer de klant 50% van het te voldoen bedrag heeft overgeboekt naar de rekening van Praatjes met Pootjes.
2.3 Voor jeugdigen onder de 16 jaar geldt dat beide gezaghebbende ouders/verzorgers het intake formulier dienen te ondertekenen. Dit kan ook digitaal.
2.4 Voor jeugdigen tussen de 12 en 16 jaar geldt dat naast beide gezaghebbende ouders/verzorgers, ook de jeugdige zelf de overeenkomst dient te ondertekenen.
2.5 Bij jeugdigen vanaf 16 jaar is het toegestaan dat enkel de jeugdige zelf de overeenkomst ondertekend. Tevens is er vanaf deze leeftijdscategorie een geheimhoudingsplicht van kracht. Mits de ontwikkeling van de jeugdige niet in het geding is, beslist de jeugdige zelf welke informatie met ouders/verzorgers gedeeld dient te worden.
2.6 Vanaf 18 jaar dient enkel de jeugdige zelf het intake formulier te ondertekenen. Er is geen ondertekening vanuit ouders/verzorgers noodzakelijk, mits het denkniveau van de jeugdige volgens diagnose onder de 16 jaar ligt.
2.7 De opdracht gevende gezaghebbende ouder/verzorger is verantwoordelijk voor de terugkoppeling aan de andere ouder. Beide ouders gaan bij ondertekening het formulier, akkoord dat zij hier gezamenlijk voor verantwoordelijk zijn. Praatjes met Pootjes kan hier niet verantwoordelijk voor worden behouden.
2.8 Na de vrijblijvende kennismaking bij coaching en begeleiding staat het Praatjes met Pootjes, mede als ouders/verzorgers en/of de jeugdige, vrij om de samenwerking niet aan te gaan.
2.9 Op alle overeenkomsten tussen de ouders/verzorgers en/of jeugdige en Praatjes met Pootjes, is het Nederlands recht van toepassing.
2.10 Op alle overeenkomsten tussen hondeneigenaren en Praatjes met Pootjes, is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 3: Uitvoering
3.1 De coach werkt in dienst van de belangen van het kind en volgens de Rechten van het kind, zoals bedoeld in de Nederlandse Wetgeving.
3.2 Het traject start na gemeenschappelijke instemming om tot samenwerking over te gaan tussen ouders, kind en coach. Dit wordt besloten na het intakegesprek van 45 tot 60 minuten.
3.3 De coach- en begeleidingssessies duren in beginsel 45 minuten. De gedragsbegeleiding voor de hond duurt in beginsel 60 minuten per sessie. In overleg kan dit eventueel aangepast worden.
3.4 Halverwege het coachingstraject wordt er een observatie of verslaglegging gedaan. Dit wordt besproken tijdens de tussenevaluatie, om eventuele doelen aan te scherpen of te wijzigen. Deze verslaglegging wordt beveiligd opgeslagen.
3.5 Het is voor ouders/verzorgers en de jeugdige altijd toegestaan om de verslaglegging, het dossier, op te vragen. Voor ouders is dit toegestaan tot de jeugdige 16 jaar is, voor de jeugdige vanaf 12 jaar.
3.6 Het traject wordt altijd in overleg met het kind, de ouders/verzorgers, eventuele betrokken hulpverlening en de coach beëindigd.
3.7 In overleg vindt het traject aan huis plaats, wordt er wandelcoaching in de natuur aangeboden of vinden de coachsessies plaats in onze praktijkruimte. De intake, tussenevaluatie en eindevaluatie vinden altijd aan huis of in de praktijk plaats.
3.8 De therapiehond is niet aanwezig tijdens de intake, tussenevaluatie en eindevaluatie.
3.9 Gedurende het traject is er altijd ruimte voor overleg tussen ouders/verzorgers en/of jeugdige en de coach. Tot 15 minuten per gesprek, is dit bij de prijs inbegrepen.
3.10 Gedurende het traject is het altijd mogelijk eventuele doelen en/of hulpvragen te wijzigen.
3.11 De coach, Tessa Feer, werkt als Maatschappelijk Werker, volgens de Beroepscode van het Maatschappelijk Werk.
3.12 De gedragstherapeut werkt bij gedragsbegeleiding voor de hond in dienst van de belangen van de klant, zoals bedoeld in de Nederlandse Wetgeving.
3.13 Het traject bij de gedragsbegeleiding voor de hond, wordt altijd in overleg met de klant/hondeneigenaar en de gedragstherapeut beëindigd.

Artikel 4: Regels
4.1 Het coachingstraject vindt bij de jeugdige thuis plaats, in onze eigen praktijk of tijdens wandel coaching in de natuur.
4.2 De gedragsbegeleiding voor de hond vindt bij de klant thuis, of in de buitenlucht of elders gekozen locatie plaats.
4.3 Tijdens de kindercoach sessies kan de coach één op één met het kind en de therapiehond aan het werk.
4.4 Er liggen geen onveilige materialen in de omgeving waar gewerkt wordt zoals messen, scharen, etenswaren etc.
4.5 Een ouder/verzorger is enkel aanwezig bij de intake, tussen- en eindevaluatie. Tijdens de coach sessies is de ouder niet aanwezig. Enkel wanneer er overeen gekomen is om systeem/gezinsbegeleiding te starten.
4.6 In het bijzijn van de hond en/of coach mag niet gerookt worden.
4.7 Er mogen geen andere honden en/of huisdieren aanwezig zijn in de kindercoach ruimte.
4.8 In de coach ruimte dient minimaal 5m² aan bewegingsruimte beschikbaar te zijn, zodat er voldoende bewegingsvrijheid is voor de jeugdige en de therapiehond.
4.9 De ouder/verzorger dient tijdens de coach sessies telefonisch bereikbaar te zijn.
4.10 Indien er niet aan de betaling voldaan is, behoudt Praatjes met Pootjes het recht om de sessies niet te vervolgen.
4.11 Indien de klant (hondeneigenaar, jeugdige, ouder etc.) niet aanwezig is op de afgesproken tijd, wacht Praatjes met Pootjes 15 minuten. Indien er binnen deze 15 minuten niemand verschijnt, wordt de coach sessie beëindigd en dient betaald te worden.
4.12 Tijdens de coach sessies is Praatjes met Pootjes niet telefonisch bereikbaar. U kunt dan een voicemail bericht achterlaten of een e-mail versturen aan info@praatjesmetpootjes.nl.

Artikel 5: Annulering
5.1 Praatjes met Pootjes behoudt het recht om een sessie te annuleren als de therapiehond niet deel kan nemen wegens ziekte. In overleg wordt er besloten of de sessie door zal gaan zonder therapiehond, of verplaatst zal worden.
5.2 Praatjes met Pootjes behoudt het recht om een sessie tenminste 24 uur van tevoren te annuleren wegens onvoorziene omstandigheden.
5.3 Praatjes met Pootjes kan een wandelcoachsessie en de gedragsbegeleiding voor de hond verzetten, wanneer het weer niet meewerkt in het uitvoeren van de sessie en er geen alternatief beschikbaar is.
5.4 Klanten behouden ten allen tijde het recht om een coach sessie tenminste 24 uur van tevoren, kosteloos te annuleren wegens onvoorziene omstandigheden.
5.5 Gereserveerde tijd voor een sessie welke niet tenminste 24 uur van tevoren is geannuleerd, wordt in rekening gebracht.
5.6 Annulering van de sessie dient telefonisch of per email te geschieden.
5.7 Bij langdurige ziekte van de hond, coach of klant, kunnen er in overleg nieuwe afspraken gemaakt worden.
5.8 Bij overlijden van de hond, worden de coach sessies in overleg zonder hond voortgezet.
5.9 Een sessie vervalt en wordt in rekening gebracht, als de klant niet binnen 10 minuten na de afgesproken begintijd, op de besproken locatie aanwezig is.
5.10 Bij het overlijden van de coach of jeugdige, wordt het overige bedrag teruggestort.
5.11 Een sessie wordt geannuleerd als er niet 7 dagen voorafgaand aan de sessie, of het aangaan van het coachingstraject, voldaan is aan de betaling.
5.12 Praatjes met Pootjes is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant verplichtingen uit de algemene voorwaarden en/of de overeenkomst niet volledig of niet nakomen.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
6.1 Praatjes met Pootjes is verzekerd voor ongevallen tussen de klanten en de therapiehond en voor ongevallen tijdens de gedragsbegeleiding voor de hond.
6.2 Praatjes met Pootjes is SKJ geregistreerd en mede hierdoor bevoegd om met risicovolle jeugd te werken. Mochten er klachten ontstaan en wij komen er samen niet uit, dan kun je met jouw klacht terecht bij SKJ.
6.2 Als de sessies op school of een instelling plaats vinden, zal deze de overeenkomst tekenen. De inhurende school of organisatie is aansprakelijk en verantwoordelijk voor de toestemming van ouders, zoals genoemd in artikel 2.
6.3 Praatjes met Pootjes is in geen geval aansprakelijk voor besmetting of mentale gebreken van de klant en/of omgeving.
6.4 Praatjes met Pootjes is niet aansprakelijk voor het resultaat van de behandeling, succes kan niet worden gegarandeerd.

Artikel 7: Tarieven
7.1 Helaas worden de kosten van de sessies niet vergoed vanuit de ziektekostenverzekering.
7.2 Via de gemeente waarin de jeugdige woonachtig is, is het mogelijk een Persoonsgebonden budget aan te vragen. Als u over een PGB beschikt, kan de coaching vanuit dit budget bekostigd worden. Voor meer informatie kan u kijken op www.pgb.nl.
7.3 De tarieven van Praatjes met Pootjes zijn altijd op te vragen en staan tevens vermeld op de website www.praatjesmetpootjes.nl onder “aanbod & tarieven”.
7.4 Zodra de overeenkomst voor een pakket is aangegaan, staat de prijs vast en kan deze niet gewijzigd worden.
7.5 Een wijziging in tarief, kan enkel bij het “vrije coachingstraject” of het “vrije traject”, een maand vooraf worden aangekondigd.
7.6 Alle tarieven, genoemd op www.praatjesmetpootjes.nl, zijn inclusief BTW.
7.7 Alle tarieven, genoemd op onze website, zijn exclusief reiskosten. Wij rekenen 19 cent reiskostenvergoeding per gereden kilometer.

Artikel 8: Privacy
8.1 De coach, Tessa Feer, is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken wordt tijdens de coachingsessies of in het kader van deze begeleiding.
8.2 De coach, Tessa Feer, is verplicht de meldcode te volgen mits er signalen worden gegeven van een ernstige bedreiging van de ontwikkeling van de jeugdige. Denk hierbij aan huiselijk geweld, seksueel misbruik etc.
8.3 Mocht overleg noodzakelijk zijn, wordt hier altijd vooraf toestemming voor verleend door de ouders/verzorgers en/of jeugdige.
8.4 De ouders/verzorgers en/of jeugdige geven bij het intake formulier wel of geen goedkeuring voor het maken van foto’s en/of video’s.

Artikel 9: Klachtenregeling
9.1 Het staat ouders/verzorgers en/of jeugdige altijd vrij om een klacht in te dienen.
9.2 Er wordt verzocht de klacht binnen 14 dagen na de genoemde situatie, in te dienen bij Praatjes met Pootjes. Zo kan er gezamenlijk een oplossing worden gevonden voor de situatie.
9.3 De coach, Tessa Feer, is SKJ geregistreerd. Hiermee dient Praatjes met Pootjes te voldoen aan gedrags- en beroepsregels. Als u niet tevreden bent over het handelen van de jeugdprofessional, en wij komen er gezamenlijk niet uit, kunt u een klacht indienen bij het College van Toezicht van SKJ. Hiermee wordt een tuchtrechtelijke procedure gestart.
9.4 Een klacht schort de betalingsverplichting van de klant niet op.

Artikel 10: Traject door Eline
Bij een traject van Eline Amende zijn de volgende toevoegingen van toepassing.
10.1 Betreft artikel 1.8: De SKJ registratie is persoonsgebonden en Eline heeft deze (nog) niet. Wel is zij aangesloten bij Stichting Kwaliteitsregister Geestelijke Verzorging (SKGV) en de Vereniging van Geestelijk VerZorgers (VGVZ) en is ze benoemd door het Humanistisch Verbond tot het ambt van humanistisch geestelijk verzorger.
10.2 Betreft artikel 3.11: Eline werkt als geestelijk verzorger namens het Humanistisch Verbond en werkt daarmee vanuit de beroepsstandaard voor humanistisch geestelijk verzorgers (te raadplegen op https://www.humanistischverbond.nl/wp-content/uploads/2022/01/Beroepsstandaard-2019.pdf).
10.3 Betreft artikel 6.2 en artikel 9.3: Officiële klachten worden behandeld door het Humanistisch Verbond.
10.4 Betreft artikel 8.2: Eline werkt vanuit het ambtsgeheim en niet met de meldcode.